17-12-15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη ΙΑΤΡΟΥ

Η ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε ανακοινώνει την πρόσληψη, 1 ατόμου, ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30/6/2016, για την υλοποίηση του έργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και ειδικότερα τη λειτουργία της Δομής «Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων».

Η αναλυτική παρουσίαση της θέσης καθώς και ολόκληρη η Ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στα γραφεία της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32, Τρίκαλα, (2 ος όροφος), στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ Τρικάλων, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε (www.syn-eirmos.gr)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να είναι έως 30 ετών
  • να είναι άνεργοι με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32, Τρίκαλα, (2 ος όροφος), από όπου και δίδονται πληροφορίες καθημερινά, τηλ. 24310 73374, από τις 09:00 ως τις 12:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων είναι η 2 α Ιανουαρίου 2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την Αίτηση Συμμετοχής

  • στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση Συγγρού 32, Τρίκαλα, (2 ος όροφος) από τις 09:00 ως τις 12:00.
  • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.syn-eirmos.gr

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κατεβάστε τα αρχεία:

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved