Παιδοψυχιατρική Ομάδα

Η Παιδοψυχιατρική Ομάδα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας νομού Τρικάλων:

 • Απαρτίζεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και παιδοψυχίατρο
 • Ανταποκρίνεται κυρίως σε αιτήματα που αφορούν το σχολείο και την οικογένεια
 • Καλείται να διαχειριστεί δυσκολίες που αφορούν παιδιά και εφήβους μέχρι την ηλικία των 18 ετών
 • Παρεμβαίνει σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του παιδιού και το οικογενειακό πλαίσιο
 • Εστιάζει τη θεραπευτική της προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, μέσα από τη συζήτηση για θέματα σχέσεων στο σχολείο, τις παρέες και την οικογένεια
 • Συνεργάζεται με τοπικούς φορείς που συνδέονται με την εκπαίδευση και την κοινωνική δράση, με στόχο τις, όσο το δυνατόν, εστιασμένες στο πρόβλημα λύσεις

Υπεύθυνος της Παιδοψυχιατρικής Ομάδας είναι ο Δημήτρης Φιλοκώστας, ο οποίος είναι παιδοψυχίατρος και οικογενειακός θεραπευτής. Πήρε το πτυχίο του στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Έχει ειδικευτεί στην Ψυχιατρική Κλινική Παιδιών & Εφήβων του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» και εκπαιδεύτηκε ως οικογενειακός θεραπευτής στο Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας.

Οι υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας παρέχονται δωρεάν.

Print
PDF
Jan
14

Δράσεις

Τόσο κατά τη διάρκεια σύστασης όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας αναπτύσσει δραστηριότητες Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας στην κοινότητα.
Οι δράσεις αυτές αφορούν την παραγωγή και διακίνηση έντυπου ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο σε γενικό όσο και εξειδικευμένο κοινό, παρεμβάσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λ.π.
Οι δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης είναι απόλυτα συμβατές με τις κατευθύνσεις του Καν. 1159/2000 της Ε.Ε.

 

Print
PDF
Jan
14

Λειτουργία μονάδας

Υποδομή

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Νομού Τρικάλων έχει έδρα στα Τρίκαλα. Για τις μετακινήσεις της χρησιμοποιεί οχήματα χωρίς τα διακριτικά στοιχεία του φορέα, η οδήγηση των οποίων γίνεται από τα μέλη της Πολυκλαδικής Ομάδας Παρέμβασης που πληρούν τις απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις (δίπλωμα οδήγησης).

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Νομού Τρικάλων παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διαγνωστικής εκτίμησης, θεραπείας, νοσηλείας και περίθαλψης κατ’ οίκον, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης, ενώ υλοποιεί και προγράμματα αγωγής κοινότητας.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχει η Κινητή Μονάδα περιλαμβάνουν:

 1. την πρόληψη και έγκαιρη εκτίμηση της ψυχικής διαταραχής
 2. την παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης ή υποτροπής
 3. τη χορήγηση και παρακολούθηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής
 4. την παρακολούθηση του ασθενούς σε τακτά χρονικά διαστήματα
 5. την προώθηση του ασθενούς, όταν κρίνεται αναγκαίο, στις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και σε άλλες μονάδες ψυχικής υγείας
 6. τη βοήθεια και στήριξη του ασθενούς για την αντιμετώπιση των πρακτικών αναγκών του και προβλημάτων, με έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων
 7. παρεμβάσεις προς τα μέλη της οικογένειας, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και τη μείωση του άγχους της οικογένειας και του ίδιου του ασθενούς
 8. προγράμματα αγωγής κοινότητας
 9. εκπαίδευση ιατρικού και λοιπού προσωπικού της ΠΦΥ σε θέματα ψυχικής υγείας

 

Η καταπολέμηση του στίγματος και των προκαταλήψεων, οι οποίες περιβάλλουν την ψυχική διαταραχή, τον ψυχικά πάσχοντα και τις υπηρεσίες που ασχολούνται μαζί του είναι μια, επίσης, εστία, στην οποία, κατά προτεραιότητα, παρεμβαίνει η Μονάδα. Σε συνεργασία – όπου αυτό είναι δυνατό – με τις υπόλοιπες Μονάδες του ΤΟΨΥ Τρικάλων, οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αρχικά των φορέων και των θεσμών, ενώ, σε δεύτερο χρόνο, απευθύνονται στην ευρύτερη κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, είναι συχνή η διεξαγωγή εστιασμένων παρεμβάσεων σε ομάδες επαγγελματιών (γιατροί, εκπαιδευτικοί, ιερείς, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών), διαμέσου της εφαρμογής προγραμμάτων που έχουν διαμορφωθεί ad hoc, της διανομής φυλλαδίων και λοιπού ενημερωτικού υλικού, των τακτικών παρεμβάσεων στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ κλπ. Το υλικό αυτό συνδυάζεται με το υλικό που αφορά τη δημοσιοποίηση του έργου της Μονάδας και του γενικότερου πλαισίου, στο οποίο αυτό το έργο εντάσσεται (Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, Πρόγραμμα «Ψυχαργώς»), απαιτεί δε τη συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους για συγκεκριμένο διάστημα.

Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες και φορείς

Η διασύνδεση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας με άλλες υπηρεσίες και φορείς, όπως το Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Ιδιωτικές ψυχιατρικές Κλινικές, υπηρεσίες ΠΦΥ, ΟΤΑ, δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας, φορείς και υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης, εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς κλπ., αποτελεί conditio sine qua non της λειτουργίας της.
Η διασύνδεση έχει ως στόχο την από κοινού εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Κοινότητας και Προαγωγής της ψυχικής υγείας (ιδιαίτερα με την ΠΦΥ, τους ΟΤΑ και φορείς – οργανισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος), την εμπλοκή σε θεραπευτικά και αποκαταστασιακά προγράμματα (ιδιαίτερα με την ΠΦΥ, τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας και τους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης), την ανάπτυξη δικτύων ψυχοκοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης και την εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του στίγματος.
Ως προς τη διασύνδεση της Κινητής Μονάδας με τις υπηρεσίες της ΠΦΥ, προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη βάση των οριζόμενων από τον ΠΟΥ κατευθύνσεων και σε συνεργασία με τις ψυχιατρικές κλινικές των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Λάρισας και Ιωαννίνων αλλά και την Ψυχιατρική Κλινική της Πέτρας Ολύμπου.
Σκοπός της διασύνδεσης της Κινητής Μονάδας με τους φορείς και θεσμούς που αναφέρονται πιο πάνω είναι η δημιουργία ενός δικτύου, το οποίο θα λειτουργεί ως ομπρέλα για τις δράσεις σε κλινικό και συλλογικό επίπεδο, ενός δικτύου που θα τροφοδοτεί και θα τροφοδοτείται από τις επιμέρους δράσεις και ενέργειες.

Print
PDF
Jan
14

Στόχοι

Κύριος στόχος του έργου είναι η έγκαιρη παρέμβαση, διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων με παράλληλο σχεδιασμό εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ώστε το άτομο να παραμείνει στην κοινότητα και να μην απομακρυνθεί από το φυσικό του περιβάλλον (οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία  κλπ).

Επιμέρους στόχοι είναι:

 • η δημιουργία μηχανισμού Ψυχιατρικής Περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές
 • η εξασφάλιση υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης σε κατοίκους που διαβιούν μακριά από αστικά κέντρα
 • η δημιουργία προϋποθέσεων κατ’ οίκον περίθαλψης και κατ’ οίκον βοήθειας για πάσχοντες που έχουν ανάλογη ανάγκη

Οι στόχοι του προγράμματος εξειδικεύονται στο πλαίσιο των ειδικών ομάδων στόχου που επιλέγονται και αυτοί είναι :

 • οι κάτοικοι της υπαίθρου
 • οι ψυχικά πάσχοντες της υπαίθρου